Sławica

2019
Koncepcje rozbudowy domku letniskowego w Sławicy /
The concepts of the development of a summer house in Sławica
Zespół / Team: Wojciech Barański, Tadeusz Rzewuski, Marta Węzik

Do rozbudowy domku podeszliśmy trzech wariantach każda zakłądała różny poziom ingerencji. Od najmniejszej, czyli domurowanie ścianki, która pozwoli na ulokowanie kuchni w nowo powstałej przestrzeni - Wersja A. Wersja B zakłada wprowadzenie nowej formy, która byłaby wsunięta pod istaniejącą konstrukcję dachu, tworząc nową przestrzeń użytkową. Wersja C w której wyburza się wszystko w przestrzreni, w której ingerencja jest największa i wprowadza nową część. Kształt dobudowy zainspirowany jest zabudową kamieniczną i komplementuje istniejącą tkankę.
For the expansion of the cottage house, we approached it with three variants, each with a different level of interference. From the smallest, i.e. extending the wall, which will allow the kitchen to be located in the newly created space - Version A. Version B assumes the introduction of a new form that would be inserted into the existing roof structure, creating a new usable space. Version C in which everything in the space is demolished, where the interference is the largest and introduces a new part. The extension shape is inspired by town houses and complements the existing tissue.